Algemene voorwaarden

Laatst ge-update: 10 maart 2023

Algemene Voorwaarden Dissabrand

 Dissabrand (hierna: Dissabrand) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78372909 en is gevestigd aan Vogelenzangseweg 23b (4033AG) te Lienden.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dissabrand.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of Bedrijf.

4. Design(s): de door Dissabrand ontwikkelde logo’s, huisstijlen en afbeeldingen voor Opdrachtgever.

5. Diensten: Het ontwerpen van o.a. bedrijfsidentiteiten, ontwerpen van verpakkingen, huisstijlen, logo’s en beeldmerken alsmede het adviseren en ondersteunen van bedrijven, organisaties en instellingen in het kader van marketing en logistiek.

6. Dissabrand: de Dienstverlener die Diensten en Producten aanbiedt aan Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever: het Bedrijf die Dissabrand heeft aangesteld, projecten aan Dissabrand heeft verleend voor Diensten die door Dissabrand worden uitgevoerd, of waaraan Dissabrand een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Dissabrand, alsmede voorstellen van Dissabrand voor Diensten die door Dissabrand aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Dissabrand waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. 

9. Drukwerk: Het afdrukken van een tekst of afbeelding op diverse materialen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Dissabrand, elke Overeenkomst tussen Dissabrand en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Dissabrand wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dissabrand aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Dissabrand is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Dissabrand niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Dissabrand gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Dissabrand is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Dissabrand het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Dissabrand gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het Aanbod van Dissabrand zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Dissabrand heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Dissabrand te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail en het afgesproken voorschot heeft betaald.

2. Dissabrand is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert dan is Opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd van de offerte verschuldigd aan Dissabrand.

4. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Dissabrand van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Dissabrand kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Dissabrand ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de volledige kosten verschuldigd van Dissabrand tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Dissabrand is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Dissabrand kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Dissabrand nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

1. Dissabrand zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Dissabrand staat in voor een professionele en onafhankelijke Dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Dissabrand de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de Dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Dissabrand aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Dissabrand heeft het recht haar Dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Dissabrand niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Dissabrand, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Dissabrand is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de Overeenkomst dit vereisen, houdt Dissabrand Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Dissabrand aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Dissabrand of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Dissabrand recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Dissabrand verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Dissabrand niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Dissabrand is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Dissabrand verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Dissabrand voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Dissabrand kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Dissabrand gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Dissabrand.

Artikel 8 – Adviezen

1. Dissabrand kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de Dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Dissabrand de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door Dissabrand verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Dissabrand verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Dissabrand wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Dissabrand gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de Dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Dissabrand kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal Dissabrand schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Ontwikkelen van Designs

1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een Design schriftelijk vast te leggen. Dissabrand kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

2. Het ontwikkelen van het Design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases: 

  1. Fase I: Conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een Design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Dissabrand stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze. 
  2. Fase II: Visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het Product of de Producten een passend Design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de Opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Dissabrand zal een vooraf afgesproken aantal concepten opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk Design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit Design als Product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt een vooraf afgesproken aantal schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uit Design van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever. 
  3. Fase III: feedback. Een dergelijk Product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 1 aantal aanpassingen, conform bij het aangaan van de Overeenkomst door Dissabrand bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 14  dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
  4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde Design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Dissabrand nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. Overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het Design.

3. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een beperkte niet-overdraagbare licentie bij tot het gebruik van het grafisch ontwerp bij volledige betaling van de offerte. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Dissabrand en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

4. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Dissabrand wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 10 – Drukwerk 

1. Indien Partijen de levering en/of productie van drukwerk overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content en/of de informatie en de wensen van Opdrachtgever zodat Dissabrand het drukwerk op maat kan maken. Dit geldt ook voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

2. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Dissabrand is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die worden ontdekt na goedkeuring. 

3. Dissabrand is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Tevens is Dissabrand niet aansprakelijk voor een andere weergave van het eindproduct ten opzichte van het aangeleverde bestand in verband met het in de basis foutief opmaken en/of aanleveren van de bestanden door Opdrachtgever. 

4. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

5. Kennelijke tik-, zet- en drukfouten worden voorbehouden. Tevens kan dit geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. 

6. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk c.q. de geleverde/vervaardigde Producten c.q. de verrichte werkzaamheden/Diensten al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt daaruit een representatieve steekproef in aanmerking genomen.

7. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk c.q. de geleverde/vervaardigde Producten, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

8. De kleuren op de afbeeldingen op de website en van de bedrukkingen kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de kleur, positie en grootte van de de daadwerkelijke bedrukking afwijken van hetgeen op de website weergegeven wordt.

9. De afmetingen die getoond worden op de website zijn een indicatie en niet bindend. De maatvoering en afmetingen kunnen per merk en binnen een merk per artikel verschillen en onderling afwijken.

10. Dissabrand kan indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst het ontwerp van de bestelling aanpassen. Een voorbeeld hiervan is het wijzigen van het format van teksten en afbeeldingen en het aanpassen van het lettertype is grootte van een tekst om deze beter zichtbaar te maken. 

11. Opdrachtgever is zich bewust dat Dissabrand niet de feitelijke leverancier is van het Drukwerk en hierin alleen in bemiddelt. Opdrachtgever vrijwaart Dissabrand voor alle aanspraken voortvloeiend uit dit lid.

Artikel 11 – Oplevering

1.  Alle door Dissabrand opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door Dissabrand bij Overeenkomst bepaald. Dissabrand zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Dissabrand of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Dissabrand recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 

2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Dissabrand gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (haar) goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.

3. Dissabrand spant zich in om de Dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

4. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd. 

5. Dissabrand heeft het recht om alle door hem opgeleverde werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle Producten waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Dissabrand is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Dissabrand, Dissabrand een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

Artikel 13 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Dissabrand voert haar Dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden per fase achteraf berekend aan de hand van de door Dissabrand opgestelde urenregistratie (nacalculatie). Tenzij op voorhand een totaal pakket is afgesproken. 

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Dissabrand ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Dissabrand is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Dissabrand. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Dissabrand zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Dissabrand meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Dissabrand gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Dissabrand de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Dissabrand verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Dissabrand tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Dissabrand op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

1. Dissabrand heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Dissabrand gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Dissabrand is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Dissabrand is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Dissabrand te vergoeden voor elk financieel verlies dat Dissabrand lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Overmacht

1. Dissabrand is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Dissabrand wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Dissabrand, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Dissabrand zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Dissabrand of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Dissabrand buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Dissabrand is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Dissabrand alleen geacht te bestaan indien Dissabrand dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Dissabrand, is Dissabrand uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Dissabrand binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Dissabrand deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Dissabrand in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door Dissabrand leidt tot aansprakelijkheid van Dissabrand, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Dissabrand. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. Dissabrand sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Dissabrand is niet aansprakelijk voor reputatieschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Dissabrand voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Dissabrand geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van Dissabrand.

6. Enige door Dissabrand opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Dissabrand.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Dissabrand is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Dissabrand opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het opgeleverde advies van Dissabrand. Dissabrand is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Dissabrand nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Dissabrand haar eigen advies.

9. Dissabrand staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dissabrand verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Dissabrand vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dissabrand binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Dissabrand. 

Artikel 19 – Geheimhouding

1. Dissabrand en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Dissabrand bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Dissabrand is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Dissabrand opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Dissabrand steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Dissabrand op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Dissabrand zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Dissabrand niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Dissabrand aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Dissabrand vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Dissabrand vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Dissabrand is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Dissabrand en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Dissabrand waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Dissabrand en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alleen het definitieve Design wordt na volledige betaling van de factuur eigendom van Opdrachtgever. 

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Dissabrand rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dissabrand. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Dissabrand opgeleverde Producten, dient Dissabrand expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

3. Dissabrand behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen. 

4. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert, blijft dit eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Dissabrand, tenzij anders overeengekomen.

5. Dissabrand heeft het recht om een weergave of gedeelte te maken van het opgeleverde en te plaatsen op haar website en/of social mediakanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Opdrachtgever heeft het recht haar toestemming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar dient te maken. 

6. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Dissabrand rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dissabrand wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 5.000 euro en 1.000 euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

7. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Dissabrand verstrekt in het kader van de Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Dissabrand zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Dissabrand van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Dissabrand voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Dissabrand voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Dissabrand verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Dissabrand of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn Werkzaamheden, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@dissabrand.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dissabrand de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Dissabrand zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Dissabrand en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Dissabrand heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Dissabrand en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Lienden, 10 maart 2022